Thursday, 16 January 2014

Day and Night

During the Spring term we will be studying 'Plants and Animals'. Over the next two weeks we will be studying 'Day and Night'. We will be looking at different types of light and animals which are active during the night.

Suggested activities to carry out at home.


Animals
Find out as much information as you can about an Owl or a Bear.

Light
Look indoor and outdoor for different types of light. 
Can you name them? How many can you find?

Model
Create a model of an Owl or a Bear using recycled materials.

Night and Day Walk
Go for a walk with a grown up at any time during the day and look for different types of light sources.
Dydd a Nos
Ein thema yn nhymor y Gwanwyn yw 'Planhigion ac Anifeiliaid. Yn ystod y bythefnos nesaf byddwn yn astudio 'Dydd a Nos' Byddwn yn edrych ar gwahanol fathau o olau ac anifeiliaid sydd yn effro yn y nos. 

Awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau i'w cwblhau adref.


Anifeiliaid
Chwiliwch am  gymaint o wybodaeth ag sy'n bosib am dylluan neu arth.

Light
Edrychwch tu fewn a thu fas am wahanol fathau o olau. A fedrwch chi eu henwi? Sawl un gallwch chi ddod o hyd i?

Model
Creuwch fodel o dylluan neu arth gan ddefnyddio deunydd ailgylchu.

Taith gerdded Dydd a Nos
Ewch am dro gydag oedolyn  ar unrhyw amser yn ystod y diwrnod ac edrychwch am wahanol ffynonellau golau.